Skip to content
+421 (48) 414 57 71 office@badinsky.sk  Advokátska kancelária JUDr. Michal Badinský

Advokát JUDr. Michal Badinský poskytuje právne služby v nasledovných oblastiach:

Obchodné právo

 • poskytovanie právneho poradenstva vo veciach obchodného práva,
 • zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch v súdnych konaniach, v konaniach pred orgánmi verejnej správy,
 • poskytovanie právnych služieb spojených so zakladaním, zmenami a zrušovaním obchodných spoločností a družstiev,
 • poskytovanie právnych služieb spojených s prevodmi akcií, obchodných podielov, prevodmi podnikov,
 • vyhotovovanie a posudzovanie všetkých typov obchodnoprávnych zmlúv a iných právnych dokumentov.

Občianske právo

 • zastupovanie klientov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • poskytovanie právneho poradenstva vo veciach občianskeho práva,
 • zastupovanie v občianskoprávnych sporoch v súdnych konaniach,
 • vypracovanie a posudzovanie zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, prevody nehnuteľností, záložné zmluvy, zámenné zmluvy a iné)
 • posudzovanie a uplatňovanie nárokov na náhradu škody a na vydanie bezdôvodného obohatenia
 • právne poradenstvo v oblasti ochrany osobnosti

Register partnerov verejného sektora

 • poskytovanie služby oprávnenej osoby pri zápise klienta do registra partnerov verejného sektora,
 • vykonávanie akýchkoľvek zmenových zápisov v tomto registri

Konkurzné právo

 • podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie,
 • prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie,
 • zastupovanie veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.

Vymáhanie pohľadávok

 • kompletný právny servis od výzvy na úhradu pohľadávky až po jej vymoženie v exekučnom konaní.

Exekučné právo

 • právne poradenstvo vo veciach exekučného konania,
 • podávanie návrhov na vykonanie exekúcie, námietok proti exekúcií, návrhov na odklad a zastavenie exekúcie,
 • zastupovanie oprávnených a povinných v exekučnom konaní.

Pracovné právo

 • poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom a zamestnávateľom v oblasti pracovného práva,
 • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch,
 • vyhotovovanie a posudzovanie všetkých typov zmlúv, dohôd a iných právnych úkonov v oblasti pracovného práva,
 • vyhotovovanie a posudzovanie pracovných a organizačných poriadkov, ako aj iných interných dokumentov vydaných zamestnávateľmi.

Správne právo

 • vypracovanie a posudzovanie listín a iných právnych podaní adresovaných správnym orgánom
 • právne poradenstvo a zastupovanie v konaní o priestupkoch a správnych deliktoch
 • právne poradenstvo a zastupovanie v stavebnom konaní a v konaní pred katastrom nehnuteľností
 • zastupovanie klientov v správnom konaní pred správnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy, ako aj v správnom súdnictve

Rodinné právo

 • právne poradenstvo pri rozvode a zastupovanie v rozvodovom konaní,
 • právne poradenstvo a zastupovanie vo veciach úpravy styku rodičov s deťmi a vo veciach vyživovacej povinnosti,
 • právne poradenstvo a zastupovanie vo veciach vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Back To Top